NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phiếm đàm

BỤI

Thứ tư ngày 23 tháng 5 năm 2012 1:43 PM

Có ông tiến sĩ ngi t mn tính toán ra rng thành ph này mi năm phi b ra nhiu chc t đng đ khám cha bnh cho nhng nn nhân ca bi. Khoa hc tiến b đến thế là cùng. Đnh lượng được c nhng thit hi nh như ht bi khiến ai vô tư nht cũng phi thy git mình…

Người thành ph bây gi có tt hay ngoáy mũi. Ngi đâu ngoáy đy. Bôi lên thành ghế, lên cnh bàn, lên t báo đang đc. Tr con bôi lên áo nhau là chuyn thường, có đa còn ăn. Đi chơi xe, lên núi hoc xung bin, tt ngoáy mũi thường không mang theo. Chính vì thế cư dân tnh bn vn cho rng người thành ph là thanh lch. Tt nhiên, không có bi thì thanh lch, thm chí thanh cao «chng vướng bi trn». V đến nhà li đâu vn đóng đy. Ngoáy…

Trong bóng chiu vàng rc trên các ca ô tc đường, người chen chúc trong màn khó bi m mt. Gp em ln khut gương mt, ph phc dáng hình, ch còn nhìn thy mi mt th đ khen, cái khu trang! Không gian đc kt khói xe khiến nhiu lúc không còn phân bit được đâu là người, đâu là bi, hay tt c đu đã là ht bi chưa kp hóa hân ? «Ht bi nào hóa kiếp thân tôi… ». Người nhc sĩ nếu còn sng đ chng kiến nhng ngày có quá nhiu người và bi trên thành ph s chng cn ct lên câu hi y làm gì. Nào là nhng ni trôi bt bèo, nào là nhng lang thang cơ nh, nào là nhng tt t gánh gng, nào là nhng phn son nhòe nhot, nào là nhng ước vng đi đi, nào là nhng đi ngang v tt, tt c đ vào thành ph khuy tung lên nhng gì nó gp và thường thì cũng ch mang v được bao nhiêu.

Thành ph càng đông người thì dường như người ta càng cm thy cô đơn. Chng ai còn đ thi gian và sc khe đ nghĩ đến mi người. My triu ni cô đơn hay là my triu ht bi người dng dưng trên ph? Con sông Hng chy qua thành ph không khi ngc nhiên khi thy bên mình còn có mt dòng sng khác ngu bi cũng đang chy trôi mi ngày.

Mt bui sm gió mùa, mưa nng ht, thành ph bng vi đi bao nhiêu khói bi nhc nhn…

Đ.P

_________________________________________________________________________

Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên